Osobni podaci - zaštita osobnih podataka

Vaši osobni podaci moraju biti zakonito, pošteno i transparentno obrađivani

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, odnosno kojim se osoba može identificirati (izravno ili neizravno) uz pomoć identifikatora kao što su ime i prezime, identifikacijski broj (OIB), adresa stanovanja, adresa elektroničke pošte, podatak o stručnoj kvalifikaciji, podatak o radnom mjestu, bankovnom računu, kreditnoj zaduženosti, podatak o lokaciji, mrežni identifikator i sl.

Prikupljanje i obrada

Vaši osobni podaci mogu se prikupljati u svrhu s kojom ste upoznati, koja je izričita, posebna i zakonita te se dalje ne smije obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama. Svaki skup osobnih podataka, kao što je, na primjer, kadrovska evidencija u pojedinom društvu, predstavlja sustav pohrane, a voditelj obrade (društvo, banka, škola i slično) odgovara za zakonitu obradu tih osobnih podataka.  

Osobni podaci mogu se prikupljati i obrađivati u sljedećim slučajevima:
 • dali ste privolu za obradu podataka u jednu ili više posebnih svrha 
 • obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem ste stranka ili kako bi se poduzele radnje na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora
 • obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade
 • obrada je nužna kako bi se zaštitili vaši ključni interesi ili interesi druge fizičke osobe
 • obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade
 • obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači vaši interesi ili temeljna prava i slobode koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako se radi o interesima ili temeljnim pravima i slobodama djeteta.

Prava i zaštita

Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka imate pravo:
 • biti obaviješteni o obradi vaših podataka - tko ih obrađuje i koristi, u koju svrhu i na temelju koje pravne osnove
 • ostvariti pravo pristupa osobnim podacima 
 • zatražiti ispravak i brisanje osobnih podataka 
 • od voditelja obrade zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka
 • ostvariti pravo na prenosivost (pravo da zaprimite podatke koji se na vas odnose te pravo da prenesete podatke drugom voditelju obrade)
 • uložiti prigovor na obradu osobnih podataka
 • zahtijevati da se na vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi osobnih podataka, uključujući izradu profila.

Posebne kategorije osobnih podataka

Posebne kategorije osobnih podataka (tzv. „osjetljivi podaci“) jesu podaci koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu te obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca, podataka koji se odnose na zdravlje, ili podataka o spolnom životu ili o seksualnoj orijentaciji pojedinca.

Ti se podaci mogu prikupljati i obrađivati pod sljedećim uvjetima: 
 • dali ste izričitu privolu za obradu tih osobnih podataka za jednu ili više određenih svrha
 • obrada je nužna za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja prava voditelja obrade ili vaših prava na području radnog prava i prava o socijalnoj sigurnosti te socijalnoj zaštiti 
 • obrada je nužna za zaštitu vaših životno važnih interesa ili životno važnih interesa drugog pojedinca ako fizički ili pravno niste u mogućnosti dati privolu 
 • obrada se provodi u sklopu legitimnih aktivnosti s odgovarajućim zaštitnim mjerama zaklade, udruženja ili drugog neprofitnog tijela s političkim, filozofskim, vjerskim ili sindikalnim ciljem te pod uvjetom da se obrada odnosi samo na članove ili bivše članove tijela ili na osobe koje imaju redovan kontakt s takvim tijelom u vezi s njegovim svrhama i da osobni podaci nisu priopćeni nikome izvan tog tijela bez vaše privole         
 • obrada se odnosi na osobne podatke za koje je očito da ste ih vi objavili 
 • obrada je nužna za uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili kad sudovi djeluju u sudbenom svojstvu 
 • obrada je nužna za potrebe značajnog javnog interesa
 • obrada je nužna u svrhu preventivne medicine ili medicine rada, procjene radne sposobnosti zaposlenika, medicinske dijagnoze, pružanja zdravstvene ili socijalne skrbi ili tretmana ili upravljanja zdravstvenim ili socijalnim sustavima i uslugama
 • obrada je nužna u svrhu javnog interesa u području javnog zdravlja kao što je zaštita od ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju ili osiguravanja visokih standarda kvalitete i sigurnosti zdravstvene skrbi te lijekova i medicinskih proizvoda
 • obrada je nužna u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe.
Za zaštitu svojih prava možete se obratiti voditelju obrade koji obrađuje vaše podatke.

Ako smatrate da je voditelj obrade njihovom obradom povrijedio vaše pravo na zaštitu osobnih podataka, možete se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Pravo na naknadu štete od voditelja obrade možete ostvariti pred sudom opće nadležnosti.