Stanovanje i okoliš

Izgradnja i obnova kuće

Prilikom gradnje novog objekta ili građevinskih zahvata na postojećem potrebno je pažljivo planiranje i postupanje sukladno propisima i pravilima struke

Kupnja, prodaja i najam nekretnine

Pri kupnji, prodaji ili najmu nekretnine morate poštovati zakonsku proceduru i pribaviti potrebnu dokumentaciju

Vlasnička prava

Saznajte sve o vlasničkim pravima nad nekretninama i o ispravama kojima dokazujete pravo vlasništva

Stambeno zbrinjavanje

Informirajte se o stambenom zbrinjavanju na područjima posebne državne skrbi u Hrvatskoj, ali i u Bosni i Hercegovini

Održivo gospodarenje otpadom

Različite vrste otpada potrebno je reciklirati ili zbrinjavati na za to predviđenim mjestima

Briga o okolišu

Informirajte se o kvaliteti zraka i saznajte što i kako prijaviti Inspekciji zaštite okoliša

Vodne usluge Međimurskih voda

Usluga je namijenjena fizičkim osobama

Grad Jastrebarsko - Geoportal Jaska

Grad Jastrebarsko neprekidno ulaže u vlastitu infrastrukturu te ide u korak sa suvremenim digitalnim trendovima