Moj profil

Elektronička usluga Moj profil centralna je usluga portala e-Građani, koja Korisniku omogućava administraciju vlastitog korisničkog računa (jedinstvenog korisničkog identiteta) unutar sustava

Kroz korisnički orijentiranu e-uslugu Moj profil, Korisnik ima mogućnost personalizacije svog korisničkog računa u sustavu te profiliranje određenih aktivnosti vezanih uz rad NIAS-a. Osnovni cilj je omogućiti Korisniku uvid u povijest svih prijava koje je putem NIAS-a napravio na različitim e-uslugama, nadzor nad korištenjem vjerodajnica, podešavanje načina pristupa svakoj od e-usluga te omogućiti unos e-mail adrese na koju Korisnik želi primati sigurnosne obavijesti o pristupu na NIAS. Mogućnosti koje Korisniku nudi Moj profil su: Kreiranje prečica, Automatske dozvole, Povijest pristupa te Korištenje vjerodajnica. Moj profil se Korisniku kreira automatizmom prilikom prijave u sustav putem Navigacijske trake.

Kreiranje prečica

Moj profil omogućava Korisniku stvaranje personaliziranih grupa prečica s poveznicama na željene usluge. Inicijalno je Korisniku kreirana predefinirana grupa prečica naziva „Moje prečice“, kojima Korisnik može naknadno upravljati. 

Automatske dozvole

Korisnik ima mogućnost konfigurirati automatske dozvole za e-usluge koje koriste autentifikaciju putem NIAS-a. Prilikom prijave na neku e-uslugu, NIAS od Korisnika traži potvrdu da je uistinu zatražena autentifikacija na toj e-usluzi te potvrdu o prosljeđivanju podataka e-usluzi. U ovom slučaju svaki puta potrebno je učiniti dodatan korak, odnosno potvrditi zahtjev e-usluge za autentifikaciju preko NIAS-a. Moj profil daje mogućnost konfiguracije automatskih dozvola za NIAS. Jednom kada je za neku e-uslugu automatska dozvola konfigurirana, NIAS više neće tražiti od Korisnika potvrdu da je e-usluga zatražila autentifikaciju preko NIAS-a. 

Povijest pristupa

Povijest pristupa unutar Mog profila omogućava pregled povijesti prijava na elektroničke usluge putem NIAS-a unutar definiranog vremenskog okvira. 

Korištenje vjerodajnica

Unutar Mog profila Korisnik može dobiti uvid u povijest korištenja svih vjerodajnica koje posjeduje, kao i mogućnost definiranja e-mail adrese na koju želi zaprimati obavijesti o svakoj prijavi na e-uslugu.