Koje tijelo je nadležno za provedbu Opće uredbe o zaštiti podataka?

Agencija za zaštitu osobnih podataka nadležno je za provedbu Opće uredbe o zaštiti podataka

Agencija za zaštitu osobnih podataka (u daljnjem tekstu: Agencija) je samostalno i neovisno tijelo koje nadzire provedbu Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od  27.04.2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka (Opće uredbe o zaštiti podataka) i obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti utvrđenih Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) kojim se osigurava provedba Opće uredbe o zaštiti podataka.

Sukladno Općoj uredbi Agencija ima savjetodavne, korektivne i istražne ovlasti.

Agencija kontinuirano ulaže napore da primjerena zaštita privatnosti (zaštita osobnih podataka) kao jedno od temeljnih ljudskih prava postane opće prihvaćeno načelo rada svih koji prikupljaju, obrađuju i prenose osobne podatke.

Svatko tko smatra da mu je povrijeđeno pravo na zaštitu osobnih podataka, može se Agenciji obratiti zahtjevom za zaštitu prava, o čemu Agencija odlučuje rješenjem.