Uputa za upis broda

Zahtjev za prvi upis broda u Upisnik brodova podnosite nadležnoj lučkoj kapetaniji

U upisnik brodova može se upisati:
 
 1. brod koji je u cjelini ili djelomično u vlasništvu državljana Republike Hrvatske,
 2. brod koji je u cjelini ili djelomično u vlasništvu državljana države članice Europskog gospodarskog prostora (u daljnjem tekstu: EGP) ako je kompanija ili brodar broda hrvatska pravna osoba,
 3. brod koji je u cjelini ili djelomično u vlasništvu pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,
 4. brod koji je u cjelini ili djelomično u vlasništvu pravne osobe sa sjedištem u državi članici EGP-a ako je kompanija ili brodar broda pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,
 5. pomorski objekt koji je u cjelini ili djelomično u vlasništvu državljana države članice EGP-a ili pravne osobe osnovane sukladno propisima države članice EGP-a i sa sjedištem u državi članici EGP-a, pod uvjetom da je brod upravljan iz podružnice u Republici Hrvatskoj,
 6. brod koji je u vlasništvu strane fizičke osobe s prebivalištem izvan Republike Hrvatske ili izvan države članice EGP-a ako je kompanija ili brodar broda pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,
 7. brod koji je u vlasništvu strane pravne osobe sa sjedištem izvan Republike Hrvatske ili izvan države članice EGP-a ako je kompanija ili brodar broda pravna osoba sa sjedištem u državi članici EGP-a, a ta kompanija ili brodar ima podružnicu u Republici Hrvatskoj,
 8. brod koji je u vlasništvu strane pravne osobe sa sjedištem izvan Republike Hrvatske i izvan druge države članice EGP-a ako je ta strana pravna osoba brodovlasničko trgovačko društvo ovisno o pravnoj osobi sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je porezni obveznik poreza po tonaži.
 
U slučajevima iz točki b), d), f), g) i h) sa zahtjevom kompanije ili brodara mora se suglasiti vlasnik broda.
 
Zahtjev za prvi upis broda.
 
 

Podnošenje zahtjeva za upis

Zahtjevi za upis mogu se podnijeti:
 1. putem javne elektronske usluge dostupne u okviru sustava e-Građani ili e-Poslovanje1
 2. putem elektroničke pošte ili na drugi prikladan način koji se smatra elektroničkom dostavom2
 3. neposrednim uručenjem lučkoj kapetaniji koja vodi upisnik i
 4. poštom.
 
Bez obzira na način podnošenja zahtjeva za upis iz prethodnog stavka, isti će se smatrati uredno zaprimljenim u trenutku kad je zahtjev evidentiran u centralnom informacijskom sustavu Ministarstva za elektroničko uredsko poslovanje.
 
Dostava na nadležno rješavanje
 
Kada je zahtjev za upis dostavljen lučkoj kapetanija koja sukladno članku 254. Pomorskog zakonika nije nadležna, ista će bez odgode zahtjev evidentirati u centralnom informacijskom sustavu za elektroničko uredsko poslovanje Ministarstva i dostaviti na rješavanje nadležnoj lučkoj kapetaniji.
 
U svakom zahtjevu za upis u upisnik brodova, osim u zahtjevu za prvi upis, potrebno je jasno istaknuti NIB i/ili ime broda u vezi kojeg se zahtjeva upis.
 
Ukoliko se zahtjeva upis broda u međunarodnoj plovidbi, zahtjev za upis obavezno mora sadržavati jasno istaknutu naznaku; „Zahtjev za upis bez odgode po čl. 253. st. 3. PZ-a“, a u suprotnom se čl. 253. st. 3. PZ-a ne primjenjuje.
 
Za upis broda nadležna je lučka kapetanija na čijem je području prebivalište, odnosno sjedište vlasnika broda, brodara, kompanije.
 
Iznimno od prethodne odredbe, za upis broda u međunarodnoj plovidbi nadležna je lučka kapetanija kojoj se podnese zahtjev za upis u upisnik brodova ili Ministarstvo.
 
Za upis broda čiji vlasnik, brodar, kompanija nema prebivalište, odnosno sjedište na području lučke kapetanije, nadležna je lučka kapetanija kojoj je podnesen zahtjev za prvi upis broda.
 
Za upis plutajućeg objekta ili nepomičnog odobalnog objekta nadležna je lučka kapetanija na čijem se području taj objekt nalazi.
 
Za upis broda u gradnji, odnosno plutajućeg objekta u gradnji ili nepomičnog odobalnog objekta u gradnji nadležna je lučka kapetanija na čijem je području sjedište brodograditelja, odnosno sjedište graditelja.
 
Za upis pomorskog objekta u gradnji iz stavka 4. ovoga članka, kada brodograditelj ili graditelj nema sjedište na području lučke kapetanije, nadležna je lučka kapetanija kojoj je podnesen zahtjev za upis u upisnik brodova.
 
Popis lučkih kapetanija s kontakt podacima pronaći ćete na stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
 
Lučke kapetanije.
 
Zahtjev za prvi upis broda podnosite na propisanom obrascu kojeg možete preuzeti s poveznice Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
 
Zahtjev za prvi upis broda u upisnik brodova
 
________________________________________________

NAPOMENE
1. Isprave na temelju kojih se obavljaju upisi u list B i list C (uknjižba/predbilježba/zabilježba) moraju se priložiti u izvorniku, a ostale isprave mogu se priložiti i u ovjerenom prijepisu (zbog toga te isprave nije moguće skenirati i poslati e-mailom nego je iste nadležnoj lučkoj kapetaniji odnosno ispostavi potrebno dostaviti poštom ili neposredno i to istodobno sa slanjem obrasca i ostale dokumentacije na mail nadležne lučke kapetanije
2. Isprave na temelju kojih se obavljaju upisi u list B i list C (uknjižba/predbilježba/zabilježba) moraju se priložiti u izvorniku, a ostale isprave mogu se priložiti i u ovjerenom prijepisu (zbog toga te isprave nije moguće skenirati i poslati e-mailom nego je iste nadležnoj lučkoj kapetaniji odnosno ispostavi potrebno dostaviti poštom ili neposredno i to istodobno sa slanjem obrasca i ostale dokumentacije na mail nadležne lučke kapetanije
 

Vrste upisnika brodova

Od 01.01.2020. godine postoji isključivo Jedinstveni upisnik brodova.
 
Brod može biti putnički, teretni, tehnički plovni objekt, ribarski, javni ili znanstvenoistraživački.
 
Sve Lučke kapetanije postaju Jedinstveno upravno mjesto (JUM) za zaprimanje zahtjeva za upis brodova.
 

Potrebni dokumenti za prvi upis broda

U zahtjevu za prvi upis novog (novoizgrađenog) broda prilaže se sljedeće:
 1. Isprava kojom se dokazuje pravo vlasništva na brodu
 2. Isprava kojom se dokazuje da je udovoljeno uvjetima za upis u upisnik brodova sukladno članku 187. i 188. Pomorskog zakonika
 3. Potvrda o gradnji izdana od brodograditelja ili brodogradilišta
 4. Potvrda klasifikacijskog društva o završetku gradnje koja sadrži sve podatke koji se upisuju u list A
 5. Isprave kojima se dokazuje status brodara odnosno kompanije ukoliko se isti upisuju u upisnik brodova
 6. Ako je bruto tonaža broda veća od 1000; potvrda o postojanju osiguranja ili drugog financijskog jamstva radi izdavanja Bunker svjedodžbe
 7. Ako će brod prevoziti više od 2000 tona ulja kao teret; potvrda o postojanju osiguranja ili drugog financijskog jamstva radi izdavanja CLC svjedodžbe
 8. Ako bruto tonaža broda iznosi 300 tona ili više; potvrda o postojanju osiguranja ili drugog financijskog jamstva radi izdavanja Wreck svjedodžbe
 9. Ako će se brodom obavljati međunarodni prijevoz u cijelosti ili djelomično, te je brod ovlašten prevoziti više od 12 putnika; potvrda o postojanju osiguranja ili drugog financijskog jamstva radi izdavanja PLR (Athens) svjedodžba svjedodžbe
 
Za strani gospodarski subjekt prilaže se dokaz upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana, a za stranu fizičku osobu preslika identifikacijske isprave.
 
 
U zahtjevu za prvi upis novog (novoizgrađenog) broda u upisnik brodova potrebno je navesti tri prijedloga imena broda.
 
 
U zahtjevu za prvi upis postojećeg broda prilaže se sljedeće:
 
 1. Isprava kojom se dokazuje pravo vlasništva na brodu ili jahti
 2. Isprava kojom se dokazuje da je udovoljeno uvjetima za upis u upisnik brodova sukladno članku 187. i 188. Pomorskog zakonika
 3. Isprave i svjedodžbe kojima se utvrđuje starost i tehnička prihvatljivost ovisno o veličini, namjeni i području plovidbe kako je propisano ovim Pravilnikom i tehničkim pravilima za takvu vrstu broda ili jahte duljine veće od 24 m hrvatske državne pripadnosti
 4. Potvrda tijela koji vodi strani upisnik da je brod ili jahta brisana iz tog upisnika ako se brod ili jahta prenosi iz stranog upisnika u hrvatski upisnik brodova i
 5. Isprave kojima se dokazuje status brodara, kompanije, odnosno korisnika jahte ukoliko se isti upisuju u upisnik brodova.
 6. Wreck svjedodžbe za broda ili jahte bruto tonaže 300 ili više
 7. Bunker svjedodžbe ako je bruto tonaža broda ili jahte veća od 1000
 8. CLC svjedodžbe ako će brod prevoziti više od 2000 tona ulja kao teret i/ili
 9. PLR (Athens) svjedodžbe ako će se brodom ili jahtom obavljati međunarodni prijevoz u cijelosti ili djelomično, te je brod ili jahta ovlaštena prevoziti više od 12 putnika.
 
Za strani gospodarski subjekt prilaže se dokaz upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana, a za stranu fizičku osobu preslika identifikacijske isprave.
 
U zahtjevu za prvi upis postojećeg broda u upisnik brodova potrebno je navesti tri prijedloga imena broda.
 
Ukoliko je brod kupljen na javnoj dražbi koju provodi Republika Hrvatska ili sudskom prodajom koja se provodi u Republici Hrvatskoj nije potrebno priložiti potvrdu o brisanju iz stranog upisnika
 
U postupku upisa provjerit će se udovoljava li brod odgovarajućim međunarodnim i nacionalnim pravilima i propisima i u tu svrhu provjeriti isprave, zapise i druge informacije vezano za sigurnost broda.
 
Kada se brod prenosi iz stranog upisnika u hrvatski upisnik brodova, po potrebi će se zatražiti od države u kojoj je brod bio upisan informacije o neotklonjenim nedostacima ili druge informacije vezane za sigurnost broda.
 
Osim isprava iz stavka 1. ovoga članka, uz prijavu za prvi upis nepomičnog odobalnog objekta i plutajućeg objekta, osim objekata iz članka 188.a ovoga Zakonika, prilaže se odobrenje nadležnog tijela državne uprave sukladno posebnim propisima i suglasnost nadležne lučke uprave ako se objekt privezuje, sidri, polaže ili ukopava na području luke.
 
Za potrebe vođenja upravnog postupka upisa broda u upisnik brodova i sve vezane upravne postupke koje vode druga nadležna tijela lučka kapetanija koja vodi upisnik iz članka 254. ovoga Zakonika obavlja poslove jedinstvenog upravnog mjesta prema odredbama zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.
 
Zahtjev za prvi upis broda.
 
Zahtjev za određivanje imena.
 

Upis promjena

U slučaju promjene podataka koji su upisani u upisniku brodova, potrebno je u roku od 30 dana od dana promjene nadležnoj lučkoj kapetaniji podnijeti zahtjev za upis promjene podataka. Ako je riječ o okolnostima zbog kojih se brod treba brisati iz upisnika brodova, pogledajte poglavlje Brisanje broda.
 
Obrazac zahtjeva za upis promjene podataka možete preuzeti na poveznici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
 
Zahtjev za uknjižbu/predbilježbu/zabilježbu
Zahtjev za upis u list A uloška upisnika brodova

 

Upis i brisanje hipoteke

Hipoteka na brodu može nastati temeljem ugovora (ugovorna hipoteka) ili temeljem sudske odluke (prisilna sudska hipoteka).
 
Ako ugovor ili isprava o hipoteci u kojemu je potpis dužnika javno ovjerovljen sadrži izjavu dužnika da vjerovnik može neposredno na temelju ugovora ili isprave zatražiti upis hipoteke u upisnik brodova, kao i izjavu dužnika da je suglasan da se na temelju tog ugovora ili isprave na brodu na kojemu je zasnovana hipoteka može radi tražbine utvrđene tim ugovorom ili ispravom nakon dospjelosti tražbine provesti neposredna ovrha, takav je ugovor ili isprava ovršna isprava temeljem koje se takva ovrha može provesti bez potvrde ovršnosti.
 
U list C uloška glavne knjige upisuju se stvarna prava kojima je pomorski objekt ili njegov dio opterećen, te prava stečena na tim pravima, brodarski ugovor na vrijeme za cijeli brod, pravo prvokupa, te druga ograničenja raspolaganja pomorskim objektom kojima je podvrgnut vlasnik opterećenog pomorskog objekta, zabrane opterećivanja i otuđivanja, te sve zabilježbe za koje nije izričito određeno da se upisuju u drugi list uloška.
 
Ako je na brodu osnovana hipoteka, za brisanje broda iz upisnika brodova potreban je pristanak hipotekarnih vjerovnika.
 
Kad se radi o brisanju broda po službenoj dužnosti na kojem je osnovana hipoteka, brisanje broda će se obaviti istekom roka od tri mjeseca od dostave obavijesti hipotekarnim vjerovnicima da su se stekli uvjeti za brisanje broda po službenoj dužnosti ili odmah nakon primitka vjerovnikove suglasnosti za brisanje broda.
 
Obavijest hipotekarnim vjerovnicima obavit će se sukladno članku 384.č ovoga Zakonika.
Odredbe ovoga članka primjenjuju se i na brodove u gradnji.
 
Zahtjev za uknjižbu/predbilježbu/zabilježbu

 

Brisanje broda

Brod se briše iz upisnika brodova:
 1. po službenoj dužnosti:
  1. ako je propao ili se pretpostavlja da je propao,
  2. ako prestane udovoljavati uvjetima za upis broda u upisnik brodova propisanima ovim Zakonikom,
 2. na zahtjev vlasnika.
 
Pretpostavlja se da je brod propao ako su od primitka posljednje vijesti o brodu protekla tri mjeseca. U tom slučaju pretpostavlja se da je brod propao onoga dana kad su primljene posljednje raspoložive vijesti o njemu.
 
Odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na brisanje brodova u gradnji.
 
Vlasnik broda dužan je o okolnostima iz stavka 1. točke 1. ovoga članka obavijestiti lučku kapetaniju u roku od 15 dana od dana njihova nastanka.
 
Ako je na brodu osnovana hipoteka, za brisanje broda iz upisnika brodova potreban je pristanak hipotekarnih vjerovnika.
 
Kad se radi o brisanju broda po službenoj dužnosti na kojem je osnovana hipoteka, brisanje broda će se obaviti istekom roka od tri mjeseca od dostave obavijesti hipotekarnim vjerovnicima da su se stekli uvjeti za brisanje broda po službenoj dužnosti ili odmah nakon primitka vjerovnikove suglasnosti za brisanje broda.
 
Obavijest hipotekarnim vjerovnicima obavit će se sukladno članku 384.č Pomorskog Zakonika.
 
Odredbe se primjenjuju i na brodove u gradnji.
 
Obrazac/Prijava za brisanje broda možete preuzeti na poveznici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
 
Zahtjev za brisanje pomorskog objekta iz upisnika brodova.

 

Pravni lijekovi

Protiv rješenja lučke kapetanije koja vodi upisnik brodova žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dostave rješenja (sukladno članku 376. Pomorskog zakonika).
 

Troškovi

Troškovi povezani sa postupkom prvog upisa:
 • npr. trošak prijevoda, ovjere javnog bilježnika i/ili apostille, trošak izdavanja potvrde o brisanju i sl.
 
Naknada za izdavanje Upisnog lista se ne naplaćuje.
 
Ako brod plovi ili boravi u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, potrebno je platiti naknadu za uporabu objekata sigurnosti plovidbe koja je prihod trgovačkog društva Plovput d.o.o.
 
Plovput d.o.o.

 

Ime i luka upisa

U postupku prvog upisa broda, ukoliko je zahtjev za prvi upis usvojen, te ako ne postoje prepreke da se brodu dodjeli predloženo ime, ime broda određuje se rješenjem o prvom upisu.
 
Odredbe prethodnog stavka na odgovarajući se način primjenjuju i u slučajevima upisa broda u gradnji.
 
Iznimno od članka 53. Pravilnika, brodu u međunarodnoj plovidbi, može se rješenjem odrediti ime prije upisa u upisnik.
 
Rješenje o određivanju imena, iz prethodnog stavka, prestaje važiti istekom vremenskog roka od tri godine, računajući od dana njegovog donošenja, ukoliko se pomorski objekt ne upiše u upisnik.
 
Podnositelj zahtjeva za određivanje imena mora biti vlasnik broda.
 
Zahtjev za određivanje imena obvezno mora sadržavati: ime i prezime i prebivalište, odnosno naziv/tvrtka i sjedište podnositelja zahtjeva; osobni identifikacijski broj (OIB) podnositelja zahtjeva, tri prijedloga imena broda; osnovne tehničke karakteristike broda (duljina i bruto tonaža), namjenu broda, prethodno ime i/ili oznaku.
 
Uz zahtjev iz prethodnog stavka podnositelj zahtjeva prilaže presliku dokaza o vlasništvu broda.
 
Brodu se ne može odrediti ime koje je neprikladno iz moralnih, vjerskih i povijesnih razloga ili je suprotno interesima Republike Hrvatske.
 
Samo brodu koji plovi u područjima kategorije „neograničena plovidba“ ne starijem od pet godina može se odobriti ime Hrvatska.
 
Brodu se može odobriti ime koje u dodatku ima rimski ili arapski broj ili riječ koja označava rimski ili arapski broj, ukoliko se radi o istovrsnim brodovima.
 
Dva broda ne mogu imati isto ime.
 
Ime, oznaka i luka upisa mora biti čitljivo ispisana velikim slovima, latiničnim i tehničkim pismom, bojom koja se vidljivo razlikuje od boje kojom je pomorski objekt obojen.
 
Visina znakova kojima je ispisano ime, oznaka i luka upisa mora biti u skladu s veličinom pomorskog objekta, a iznosi najmanje 20 centimetara.
 
Sastavni dijelovi oznake moraju biti odvojeni najmanje 10 cm.
 
Ime, oznaka i luka upisa niti na jedan način ne smije biti izbrisana, oštećena, prekrivena ili zaklonjena.
 
Ime broda mora biti ispisano na objema stranama pramca i na krmi.
 
Luka upisa mora biti ispisana na krmi ispod imena broda.
 
Ime i luka upisa broda s krstaškom krmom, moraju biti ispisani na objema stranama krme.
 
Oznaka tehničkog plovnog objekta, plutajućeg objekta i nepomičnog odobalnog objekt mora biti ispisana na objema stranama pramca i na krmi.
 
Ukoliko pomorski objekt iz prethodnog stavka pored oznake ima i ime, isto mora biti ispisano na krmi, a luka upisa mora biti ispisana na krmi ispod imena.
 
Ukoliko je objekt takve konstrukcije da nema pramac i krmu, oznaka i ime moraju biti ispisani na objektu tako da se mogu dobro uočiti s mora i iz zraka.
 
Označavanje ribarskih brodova, ribarskih brodica duljine veće od 10 metara te brodica koje pripadaju matičnom ribarskom brodu obavlja se sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 404/2011.
 
Iznimno od odredbe članka 82. stavka 2. Pravilnika, ime i luka upisa ribarskog broda mogu biti ispisani na objema stranama krme.
 
Luka upisa iz članka 82. stavka 2. Pravilnika mora biti ispisana ispod imena ribarskog broda.
 
Ribarske brodice koje imaju kormilarnicu-kabinu dužne su ispisati oznaku i na krovu brodice.
 
Ribarske brodice duljine 10 metara i manje označavaju se u skladu se odredbama članka 84. ovog Pravilnika.
 
Zahtjev za određivanje imena.
 
 

Privremeni upisni list

Privremeni upisni list izdaje se brodu kada još nisu ispunjeni uvjeti za upis, brodu nabavljenom u inozemstvu koji još nema upisni list, brodu koji je u inozemstvu, a izgubljen mu je upisni list, te brodu u gradnji, kada još nisu ispunjeni uvjeti za upis u upisnik kao brod.
 
Brod i brod u gradnji koji još nije upisan u hrvatski upisnik brodova stječe privremenim upisnim listom hrvatsku državnu pripadnost i pravo i dužnost vijati zastavu Republike Hrvatske.
 
Privremeni upisni list važi najdulje tri mjeseca od njegova izdavanja.
 
Privremeni upisni list izdaje nadležna lučka kapetanija iz članka 254. Pomorskog Zakonika.
 
 
e-Postupak upisa broda u Upisnik brodova
 
Postupak je sljedeći:
 • zahtjev (podnesak) ispunite i vlastoručno potpišete (po potrebi se stavlja i pečat)
 • podnesak potom pošaljete na e-mail nadležne lučke kapetanije odnosno ispostave, zajedno sa potrebnim dokumentima (sve u skeniram PDF obliku)
 • isprave na temelju kojih se obavljaju upisi u list B i list C (uknjižba/predbilježba/zabilježba) moraju se priložiti u izvorniku, a ostale isprave mogu se priložiti i u ovjerenom prijepisu (zbog toga te isprave nije moguće skenirati i poslati e-mailom nego je iste nadležnoj lučkoj kapetaniji odnosno ispostavi potrebno dostaviti poštom ili neposredno i to istodobno sa slanjem obrasca i ostale dokumentacije na mail nadležne lučke kapetanije)
 • ako se zahtjevu iz podneska može udovoljiti, Lučka kapetanija odnosno ispostava donosi rješenje kojim se dopušta upis u odgovarajući upisnik brodova.
 
Rok za donošenje rješenja je 30 dana od uredno predanog zahtjeva, a 60 dana od uredno predanog zahtjeva u slučaju vođenja ispitnog postupka.
 
Postupak upisa broda u međunarodnoj plovidbi rješava se bez odgode, a u iznimnim slučajevima najkasnije u roku od tri dana od trenutka zaprimanja urednog zahtjeva za upis.
 

Javni pretraživač plovila

Putem Javnog pretraživača plovila svatko može pregledati dio podataka iz Upisnika brodova u koje su upisani brodovi, brodice, jahte i čamci. Javni pretraživač plovila dostupan je na stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
 
Javni pretraživač plovila.
 
Više informacija o Javnom pretraživaču plovila možete pročitati na stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
 
O Javnom pretraživaču plovila.