Prebivalište

U sklopu projekta e-Građani, građanima je omogućeno i ispisivanje elektroničkih zapisa o prebivalištu i boravištu

Prebivalište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila

Građani su dužni prijaviti i odjaviti prebivalište odnosno prijaviti svaku promjenu svojeg prebivališta.

Prijave za maloljetne osobe i osobe potpuno ili djelomično lišene poslovne sposobnosti podnose roditelji, odnosno skrbnici.

Prebivalište prijavljujete u policijskoj upravi ili postaji koja obavlja i upravne poslove, nadležnoj prema mjestu u kojem prebivalište želite prijaviti. Prijavu prebivališta podnosite u roku od 15 dana od dana nastanjenja u mjestu prebivališta.

Ako morate odjaviti staro i prijaviti novo prebivalište, policijska uprava ili postaja u kojoj prijavljujete novo prebivalište izvršit će odjavu ranijeg prebivališta.

Prijava prebivališta

Zahtjevu za prijavu/promjenu prebivališta potrebno je priložiti:
  • dokaz o identitetu
  • popunjeni obrazac prijave prebivališta (obrazac br. 1)
  • potpisanu izjavu kojom građanin potvrđuje da se nastanio u mjestu i na adresi na kojoj želi prijaviti prebivalište (građanin koji da lažnu izjavu podliježe prekršajnoj odgovornosti i prekršajnoj sankciji u iznosu od  - 66,36 do 663,61 EUR 
  • ako niste vlasnik/suvlasnik nekretnine na kojoj se prijavljujete potrebno je jedno od navedenih:
    • suglasnost stanodavca (vlasnika), odnosno svih suvlasnika ovjerena kod javnog bilježnika (ukoliko je nekretnina na kojoj osoba prijavljuje prebivalište u suvlasništvu). Stanodavac suglasnost može dati i neposredno pred službenom osobom na šalteru upravnih poslova nadležne PU/PP ili elektronički putem portala e-Građani ako posjeduje vjerodajnicu visoke razine sigurnosti
    • osoba koja je sa stanodavcem sklopila ugovor o najmu koji je ovjeren kod javnog bilježnika može priložiti taj ugovor te u tom slučaju nije potrebna suglasnost stanodavca 
Osoba koja daje stan na korištenje drugoj osobi na razdoblje duže od tri mjeseca dužna je mjesno nadležnoj policijskoj upravi ili postaji u roku od 15 dana od dana kad je stan dala na korištenje dostaviti podatke o osobi kojoj je stan dala na korištenje te mjestu i adresi na kojoj se stan nalazi. 

Osoba koja se trajno iseljava iz Republike Hrvatske dužna je prije iseljenja odjaviti prebivalište u policijskoj upravi ili postaji u kojoj ima prijavljeno prebivalište. Ako propustite odjaviti prebivalište prije iseljenja, odjavu morate zatražiti u roku od 15 dana od dana useljenja u drugu državu putem nadležne diplomatske misije - konzularnog ureda Republike Hrvatske u državi u koju ste se iselili.

Prijava privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske koji će trajati duže od godinu dana

Građani su dužni kada privremeno odlaze izvan Republike Hrvatske na razdoblje dulje od godinu dana u svrhu obrazovanja, obavljanja poslova koji nisu trajnog karaktera i vezani su za određeno razdoblje, dugotrajnog liječenja i drugih razloga, o tome obavijestiti policijsku upravu ili postaju koja obavlja i upravne poslove, na čijem području imaju prijavljeno prebivalište. Ako o privremenom odlasku propuste obavijestiti policijsku upravu ili postaju prije svojeg odlaska u inozemstvo, obavijest mogu dostaviti i putem nadležne diplomatske misije-konzularnog ureda Republike Hrvatske na čijem području borave u inozemstvu. O razlozima privremenog boravka izvan Republike Hrvatske moraju priložiti odgovarajuću dokumentaciju. Primjerice: potvrda o školovanju, svjedodžba, indeks, potvrda o zaposlenju, ugovor o radu, boravišna ili radna dozvola, liječnička dokumentacija i dr., a u slučajevima neposjedovanja dokumentacije vlastoručno potpisanu izjavu o razlozima privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske.

Privremeni odlazak izvan Republike Hrvatske može se prijaviti najduže na razdoblje od 5 godina. Nakon povratka u Republiku Hrvatsku građani o povratku moraju obavijestiti policijsku upravu ili postaju na čijem području imaju prijavljeno prebivalište.

Ako građanin u inozemstvu ostane i nakon proteka pet godina od dana odlaska, dužan je to ponovno prijaviti (policijskoj upravi ili postaji ili putem diplomatske misije-konzularnog ureda Republike Hrvatske na čijem području boravi u inozemstvu), a u slučaju dužeg ostajanja u inozemstvu prijavu mora obnavljati svake tri godine i prilagati dokumentaciju o razlozima boravljenja izvan Republike Hrvatske.