Pravo na rad u skraćenom radnom vremenu radi pojačane brige i njege djeteta

Pravo na rad s polovicom punog radnog vremena zbog pojačane njege djeteta

Iznos novčane naknade je 1663 kune, a pravo traje do navršene treće godine djetetova života

Dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju

Iznos novčane naknade je 2161,90 kuna, a pravo može trajati do navršene osme godine djetetova života

Pravo na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju

Ovo pravo može ostvariti jedan od zaposlenih ili samozaposlenih roditelja, a iznos naknade se izračunava ovisno o tome je li roditelj zaposlen ili samozaposlen