Osnivanje obrta

Obrt možete osnovati dolaskom u nadležni ured državne uprave u županiji / uredu Grada Zagreba ili elektroničkim putem korištenjem aplikacije e-Obrt

Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičke osobe sa svrhom postizanja dohotka ili dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluge na tržištu.


Vrste obrta

Vrste obrta su:
 • slobodni obrt - za obavljanje se kao uvjet ne traži ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit
 • vezani obrt - za obavljanje se kao uvjet traži ispit o stručnoj osposobljenosti, odgovarajuća srednja stručna sprema ili majstorski ispit
 • povlašteni obrt - smije se obavljati samo na temelju povlastice, odnosno dozvole koju izdaje nadležno ministarstvo, odnosno drugo nadležno tijelo za određenu djelatnost.


Potrebna dokumentacija

Dokumentacija potrebna za osnivanje obrta:
 • dokaz o identitetu (preslika osobne iskaznice ili putovnice)
 • dokaz o udovoljavanju posebnim zdravstvenim uvjetima (za određene djelatnosti)
 • dokaz o pravu korištenja prostora (kada je za obavljanje obrta potreban prostor)
 • za vezane obrte: dokaz o odgovarajućoj srednjoj stručnoj spremi, položenom majstorskom ispitu ili ispitu o stručnoj osposobljenosti (ukoliko podnositelj zahtjeva ne ispunjava poseban uvjet stručne osposobljenosti, odgovarajućeg srednjeg strukovnog obrazovanja ili položenog majstorskog ispita, može obavljati vezani obrt ako na tim poslovima zaposli osobu, u punom radnom vremenu, koja udovoljava tom uvjetu)
 • dozvola za rad za strance iz trećih država (države izvan Europskog gospodarskog prostora)
 • važeća potvrda o prijavi boravišta (za osobe koje imaju prijavljeno boravište).


Naknade

Naknada za osnivanje obrta iznosi 250 kuna, a za izdavanje obrtnice 200 kuna (iznimka je oslobođenje od plaćanja obrtnice u 2017.).

Ukoliko se upisuje obrt bez početka obavljanja, nakon upisa u Obrtni registar obrtnik je dužan početi obavljati obrt u roku od godine dana, a najkasnije osam dana prije početka rada obvezan je prijaviti početak obavljanja obrta.


Prijava Poreznoj upravi i na obvezna osiguranja

U roku od 8 od početka obavljanja djelatnosti, obrt je potrebno prijaviti na:
 • Poreznu upravu (prema sjedištu obrta)
 • Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO)
 • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Da bi mogli započeti obavljanje djelatnosti, ugostitelji, trgovci, prijevoznici i drugi obrtnici za koje je to posebnim propisima određeno, trebaju prije početka obavljanja obrta pribaviti rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima za prostor odnosno koncesiju za obavljanje djelatnosti odnosno odobrenje za rad.


e-Obrt – aplikacija za internetsku registraciju obrta

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pokrenulo je novu elektroničku uslugu e-Obrt, kojom se, po prvi puta u Hrvatskoj, obrt može registrirati putem Interneta. Ova usluga dostupna je putem sustava e-Građani, kroz koji sadašnji ili budući obrtnici mogu podnijeti prijavu za osnivanje obrta, ili upisati statusne promjene bez odlaska u nadležna registarska tijela.

Za dobivanje službenih dokumenata također nije potrebno odlaziti u nadležna registarska tijela, već obrtnik svoju obrtnicu, rješenje o otvaranju obrta i izvadak iz Obrtnog registra može dobiti putem svog osobnog korisničkog pretinca.

Proces otvaranja e-Obrta možete pogledati putem internetske stranice YouTube

Predstavljanje aplikacije e-Obrt.


Dodatne informacije:

Portal obrtnog registra Republike Hrvatske


Povezane e-usluge:

e-Obrt